2014-2021 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramos programa

Kokybiškas projektų paraiškų parengimas - sėkmingas kelias gauti finansavimą

norway grants, norvegų parama, norvegijos fondai, eee parama, eee fondas, norvegų fondai, norvegijos parama

Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų

Finansavimas bus teikiamas šioms veikloms: 

1. naujų metodikų, pagalbos mechanizmų, darbo modelių vaikams ir jaunuoliams iš pasirinktos tikslinės grupės diegimas ir taikymas;
2. priemonių (įrangos) įsigijimas;
3. patalpų  paprastasis remontas (iki 20% biudžeto); 
4. renginiai, mokymai, tyrimai, apklausos.

Prašoma finansavimo lėšų suma nuo 200 000 Eur iki 250 000 Eur, finansuojama iki 100% projekto tinkamų finansuoti išlaidų.

Paraiškos priimamos iki

Gruodžio 29d. 

Galiojantis kvietimas teikti paraiškas

Aktualu: Jaunimo centrams, AJE, AJC, visuomenės sveikatos biurams, savivaldybių administracijoms, NVO


Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis

Finansavimas bus teikiamas šioms veikloms: 

1. Mokyklų / ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų paprastasis remontas
2. sveikatos kabinetų metodinių priemonių, reikalingų psichinės sveikatos prevencijai ir stiprinimui mokyklose / ikimokyklinio ugdymo įstaigose vykdyti, įsigijimas

Prašoma finansavimo lėšų suma nuo 200 000 Eur iki 250 000 Eur, finansuojama iki 90% projekto tinkamų finansuoti išlaidų.

Paraiškos priimamos iki

Spalio 15d. 

Galiojantis kvietimas teikti paraiškas

Aktualu: visuomenės sveikatos biurams, savivaldybių administracijoms

Adaptuoto ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio įdiegimas

Finansavimas bus teikiamas šioms veikloms: 

1. Konsultacijoms skirtų patalpų paprastasis remontas.
2. Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio diegimas; 
3. Veiklos, būtinos anksčiau įdiegtų Algoritmų plėtrai; 
4. Renginiai, mokymai, tyrimai, apklausos ir pan., reikalingi diegiant Modelį savivaldybėje, įrangos ir kito ilgalaikio turto įsigyjimas.

Prašoma finansavimo lėšų suma nuo 200 000 Eur iki 260 000 Eur, finansuojama iki 100% projekto tinkamų finansuoti išlaidų.

Paraiškos priimamos iki

Spalio 1d. 

Galiojantis kvietimas teikti paraiškas

Aktualu: visuomenės sveikatos biurams, savivaldybių administracijoms

Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ

Finansavimu siekiama didinti Lietuvos įmonių konkurencingumą žalios pramonės inovacijų, įskaitant bioekonomiką, srityje. Remiamos aplinkai palankių produktų ar technologijų kūrimo, komercinimo ir diegimo veiklos visuose pramonės sektoriuose.

Naujų produktų ar technologijų diegimas. Pvz. modernizuojant esamas gamybos linijas, kurias įdiegus mažėtų anglies dioksido išmetimai, energijos sąnaudos, būtų skatinama beatliekinė gamyba, antrinis atliekų panaudojimas.

Prašoma finansavimo lėšų suma nuo 10 000 Eur iki 2 000 000 Eur, finansuojama nuo 25% iki 80% projekto tinkamų finansuoti išlaidų.

Paraiškos priimamos iki

Lapkričio 6d. 

Galiojantis kvietimas teikti paraiškas

Aktualu: mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), didelėms įmonėms, inovatoriams

LT04-3-KM-K01. Vietos kultūrinio verslumo skatinimas

Laukiamas šio kvietimo projektų rezultato tikslas yra skatinti vietos kultūrinį verslumą, remiant kultūrinio verslumo įgūdžių ugdymą (pirmas produktas), ir panaudojant kultūrinį potencialą bei išteklius vietos plėtrai ir atsinaujinimui bendruomenėje (antras produktas). 

Siekiant šių rezultatų, Programa skatina į vietą orientuoto kultūrinio verslumo iniciatyvas, kurias įgyvendinant naudojami vietiniai kultūros ištekliai, įtraukiami vietiniai partneriai ir kuriami ilgalaikiai kultūros produktai ir paslaugos, liksiantys bendruomenėje net ir Programai pasibaigus.

Paraiškos priimamos iki

Rugsėjo 30d. 

Galiojantis kvietimas teikti paraiškas

Galiojantis kvietimas teikti paraiškas

LT04-1-KM-K01. Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimas

Laukiamas šio kvietimo projektų rezultato tikslas yra gerinti kultūrinės, meninės ir kūrybinės veiklos prieinamumą, skatinant auditorijos plėtrą regioniniu ir vietos lygmeniu (1 produktas) bei vietos bendruomenių įgalinimą per kultūrines veiklas (2 produktas).

Programa siekia skatinti kultūrinės produkcijos ir paslaugų mobilumą, kuris užtikrins produkcijos ir paslaugų prieinamumą Lietuvos kaimo bei periferinėse teritorijose ir pagerins galimybes visiems gyventojams, ypač vaikams ir jaunimui, gauti aukštos kokybės meno ir kultūros paslaugas, orientuotas į kultūrinį švietimą.

Paraiškos priimamos iki

Spalio 30d. 

Galiojantis kvietimas teikti paraiškas

LT01-4S-CPVA-K01. Kelionių išlaidų kompensavimas iš programos „Kultūra“ dvišalio bendradarbiavimo fondo

Kvietimu siekiama padėti skatinti dvišalę partnerystę tarp institucijų ar kultūros veikėjų iš valstybių donorių (Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės) ir Lietuvos.

Pagal šį kvietimą gali būti kompensuojamos kelionių tarp Lietuvos ir valstybės donorės bei valstybės donorės ir Lietuvos išlaidos, susijusios su potencialių partnerių paieška, siekiant įgyvendinti projektus pagal Programą, prieš arba rengiant atviro kvietimo projekto paraišką.

Paraiškos priimamos iki

Spalio 9d. 

norway grants, norvegų parama, norvegijos fondai, eee parama, eee fondas, norvegų fondai, norvegijos parama, paraiškų rengimas, projektų administravimas

Ką svarbu žinoti apie 2014-2021 m. laikotarpio paramą?

Lietuvai naujuoju 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramos laikotarpiu bus finansuojamos 8 programos (Kultūra, Sveikata, Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ, aplinkosauga, klimato kaita ir kt.):

- pagal EEE finansinį mechanizmą – 52 mln. EUR paramos, neskaitant Nacionalinio įnašo (7 mln. EUR).
- pagal Norvegijos finansinį mechanizmą –57 mln. EUR paramos, neskaitant Nacionalinio įnašo (9 mln. EUR).

Mūsų kontaktai

Tel., el. paštas:

8-602-39458
info@norvegijosparama.lt

Adresas:

UAB Insigus
Naugarduko g. 34, Vilnius

paraiškų rengimas, finansavimas, norvegų finansavimas, EEE, norway grants